Algemene voorwaarden
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV, gevestigd en
kantoorhoudende te Heteren en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer:
09084394

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV gedane
offertes en alle met haar afnemers en/of opdrachtgevers
(hierna: de “klanten”) te sluiten overeenkomsten, onverschillig
of deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen
respectievelijk schriftelijk door Koudasfalt Van den Broek
Heteren BV zijn bevestigd, tenzij daarvan uitdrukkelijk en
schriftelijk wordt afgeweken.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Koudasfalt Van den Broek Heteren
BV zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door
de klanten verstrekte gegevens.
2.2 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV alleen, indien zij deze
schriftelijk heeft bevestigd of akkoord verklaard.
2.3 De door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV
opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en
andere kostenfactoren. Wanneer in één of meer van
deze kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar vóór
de levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt,
heeft Koudasfalt Van den Broek Heteren BV het recht die
verhogingen door te berekenen.
2.4 Het recht om verhogingen van kostprijsbestanddelen
door te berekenen aan klanten geldt in het bijzonder bij een
wijziging van de in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de
wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta
waarin Koudasfalt Van den Broek Heteren BV de goederen
heeft gekocht.

3. Totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Er is eerst dan sprake van een rechtsgeldige
overeenkomst indien en zodra Koudasfalt Van den Broek
Heteren BV aan de klant een schriftelijke bevestiging heeft
doen toekomen.
3.2 Het gestelde onder 3.1 geldt tevens en onverkort bij
bemiddeling door vertegenwoordigers of tussenpersonen.
3.3 Afwijkingen van reeds gesloten overeenkomsten binden
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV alleen indien zulks door
schriftelijk is bevestigd of akkoord verklaard.

4. Technische condities
4.1 De klant dient op eigen kosten de te leveren goederen
te (doen) inspecteren om te controleren of deze voldoen aan
de gestelde condities. Inspectie dient steeds plaats te vinden
vóór verzending/aflevering door Koudasfalt Van den Broek
Heteren BV en op een door Koudasfalt Van den Broek Heteren
BV aan te wijzen plaats.
4.2 De klant en/of de feitelijke verwerker van de door
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV geleverde goederen
blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor
de verwerking van de geleverde goederen en de feitelijke
controle, uitvoering van de richtlijnen en gestelde technische
condities van het betreffende project.

5. Levering en risico overgang
5.1 Alle leveringen geschieden aan het door de klant
opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
5.2
a. De klant is verplicht de goederen binnen de door
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV gestelde termijn af te
nemen, bij gebreke waarvan de goederen op zijn
kosten zullen worden opgeslagen.
b. Blijft de klant ook na sommatie in gebreke, dan heeft
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV het recht de
overeenkomst te ontbinden conform artikel 13 van deze
voorwaarden.
c. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is
overeengekomen is de klant verplicht bij aflevering
zorg te dragen voor lossing van het vervoermiddel
direct na aankomst. Eventuele kosten en/of schade die
ontstaan doordat de klant in strijd met deze verplichting
handelt, komen voor diens eigen rekening. Voorts komen
voor rekening en risico van de klant schade ontstaan aan
de goederen tijdens de loswerkzaamheden. Indien tussen
partijen is overeengekomen dat Koudasfalt Van den Broek
Heteren BV voor de loswerkzaamheden dient zorg te dragen,
dan komt schade ontstaan aan de goederen tijdens de
loswerkzaamheden voor rekening en risico van Koudasfalt
Van den Broek Heteren BV.
5.3 De door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV
opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien
de overeengekomen levertijd is overschreden, is de klant
bevoegd om Koudasfalt Van den Broek Heteren BV bij
aangetekende brief een redelijke termijn te stellen voor de
levering. Pas na de overschrijding van die nadere termijn kan
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV aansprakelijk worden
gesteld voor termijnoverschrijding.

6. Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil
van onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de
overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.
6.2 In het bijzonder, voor zover niet reeds begrepen
onder het vermelde in lid 1, geldt als overmacht: oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden,
brand, alsmede ernstige storingen, hetzij
bij Koudasfalt Van den Broek Heteren BV hetzij bij door
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV ingeschakelde
leveranciers of vervoerders.
6.3 In geval van overmacht heeft Koudasfalt Van den Broek
Heteren BV het recht om de termijn van levering met de duur
van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor
zoveel deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat
zij gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding,
in welke vorm dan ook, behoudens krachtens het bepaalde in
artikel 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Betaling
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te
worden gedaan binnen 30 dagen na leveringsdatum.
7.2 Betalingen dienen te worden voldaan hetzij contant,
hetzij op een door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV aan
te wijzen bankrekening en zonder enige aftrek of verrekening.
7.3
a. Koudasfalt Van den Broek Heteren BV is te allen tijde
gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen
en/of diensten.
b. Indien de klant weigert of nalaat voorschot te betalen,
heeft Koudasfalt Van den Broek Heteren BV het recht de
overeenkomst te ontbinden zonder dat de klant daardoor
een recht op schadevergoeding verkrijgt.
7.4 De klant doet afstand van het recht om verschuldigde
betalingen op te schorten of te verrekenen en zegt toe alle
betalingen volledig en tijdig te zullen verrichten.
7.5 Indien een klant na het verstrijken van de
betalingstermijn het gefactureerde bedrag niet volledig
heeft voldaan komt de klant, zonder dat enige sommatie of
ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
7.6 Gedurende de periode dat de klant in verzuim is als in
het vorige lid bedoeld, is de klant een rente verschuldigd van
1,15 % per maand over hetgeen ontbetaald is gebleven.
7.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter
incasso van het door de klant verschuldigde, de kosten
van juridische bijstand daaronder begrepen, komen voor
rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten
bedragen minimaal 15 % van het factuurbedrag met een
minimum van € 250,=.
7.8 Door de klant gedane betalingen strekken steeds primair
ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan,
zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op
een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de
betaling van elke factuur naar evenredigheid.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV geleverde
goederen blijven eigendom van Koudasfalt Van den Broek
Heteren BV tot het moment dat de klant volledig aan zijn
betalingsverplichtingen met betrekking tot die goederen, de
(daaraan) te verrichten werkzaamheden alsmede de onder
7.6 en 7.7 bedoelde kosten heeft voldaan. Tot dat moment
heeft de klant ten aanzien van die producten slechts het
recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. De klant is
niet bevoegd deze producten met enig recht te bezwaren,
te verkopen of op enige wijze aan derden ter beschikking te
(doen) stellen.
8.2 Koudasfalt Van den Broek Heteren BV is onherroepelijk
gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de
goederen welke aan de klant zijn geleverd doch op grond van
het bepaalde onder
8.1 eigendom zijn van Koudasfalt Van den Broek Heteren
BV, terug te nemen door deze te verwijderen of te doen
verwijderen van de plaats waar deze zich bevinden in het
geval dat:
a. de klant langer dan 2 maanden in verzuim is;
b. de klant surséance van betaling aanvraagt, dan wel een
verzoek tot faillietverklaring van de klant wordt gedaan, dan
wel de klant in staat van faillissement komt te verkeren;
c. beslag wordt gelegd op één of meer
vermogensbestanddelen van de klant.
8.3 Ingeval van terugname van goederen welke door zijn
geleverd wordt de koopprijs aan de klant gecrediteerd,
onder aftrek van 25 % daarvan wegens kosten op
schade, onverminderd eventuele verdere rechten van op
schadevergoeding.

9. Garantie
9.1 Tenzij anders is overeengekomen gelden voor door
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV geleverde goederen de
door haar leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.
9.2 De nakoming van Koudasfalt Van den Broek Heteren BV
van de in 9.1 genoemde garantiebepalingen geldt als enige
en algehele schadevergoeding: elke aansprakelijkheid,
uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens een beroep op garantie en behoudens
opzet of grove schuld zijdens Koudasfalt Van den Broek
Heteren BV is alle aansprakelijkheid van Koudasfalt Van den
Broek Heteren BV voor schade ten gevolge van gebreken in
of aan verkochte goederen, zowel bij klanten als bij derden,
uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 Behoudens opzet of grove schuld is Koudasfalt Van den
Broek Heteren BV evenmin aansprakelijk voor fouten van
haar personeel, dan wel van andere personen die door haar
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden
ingeschakeld.
10.3 Aansprakelijkheid voor onjuiste verwerking van door
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV geleverde goederen is
uitdrukkelijk uitgesloten.
10.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV op geen enkele wijze
gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van haar
personeel.
10.5 Mocht Koudasfalt Van den Broek Heteren BV
desondanks aansprakelijkheid aanvaarden of erkennen, dan
is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag ter grootte
van het door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV aan de
klant gefactureerde bedrag.
10.6 Koudasfalt Van den Broek Heteren BV aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door
derden of klanten ter beschikking gestelde gegevens.
10.7 De klant is gehouden om Koudasfalt Van den Broek
Heteren BV uitdrukkelijk te vrijwaren tegen claims van
derden voortvloeiende uit de geleverde producten en/of de
uitvoering van de opdracht.

11. Reclames

11.1 Reclames met betrekking tot de hoeveelheid en/of
de kwaliteit van geleverde goederen dienen te geschieden
binnen drie dagen na ontvangst van de goederen, dan wel
binnen drie dagen nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan
worden ontdekt.
11.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend
schrijven, dan wel telefonisch met bevestiging per fax of
aangetekend schrijven.
11.3 Indien de in 11.1 genoemde termijn wordt overschreden
dan wel door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV geleverde
goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.

12. Annulering
12.1 Bij annulering van de overeenkomst door de klant ten
gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Koudasfalt Van den
Broek Heteren BV zich het recht voor nakoming te eisen.
12.2 Indien Koudasfalt Van den Broek Heteren BV een
annulering aanvaardt, is zij gerechtigd aan de klant alle tot
dan gemaakte kosten in rekening te brengen, vermeerderd
met 20 % van het bedrag dat met de overeenkomst is
gemoeid, ter zake van winstderving.

13. Opschorting en ontbinding
13.1 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet
aan de verplichtingen die uit hoofde van de gesloten
overeenkomst op hem rusten, dan wel indien daarvoor
gegronde vrees bestaat, in geval van faillissement of
surséance van betaling van de klant of stillegging van zijn
bedrijf is Koudasfalt Van den Broek Heteren BV gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op
te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
13.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel
van de overeenkomst en de uit de opschorting of ontbinding
voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen,
is onmiddellijk opeisbaar.
13.3 Artikel 12.2 is van overeenkomstige toepassing.

14. Toepasselijk recht, geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten met Koudasfalt Van den Broek
Heteren BV en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting
het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten
met Koudasfalt Van den Broek Heteren BV of deze algemene
voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
rechter te Arnhem.

15. Algemeen
15.1 Het nalaten door Koudasfalt Van den Broek Heteren
BV om een in deze algemene voorwaarden genoemd recht
in te roepen tast het recht om dit alsnog te doen niet aan,
tenzij Koudasfalt Van den Broek Heteren BV uitdrukkelijk en
schriftelijk met het niet inroepen van dit recht akkoord is
gegaan.
15.2 In het geval een (deel)bepaling in deze algemene
voorwaarden niet rechtsgeldig c.q. in strijd met de wet mocht
zijn, zal deze (deel)bepaling geacht worden te zijn vervallen
en te zijn vervangen door een rechtsgeldige bepaling die
de (strekking van de) betroffen vervallen bepaling zoveel
mogelijk benadert. De overige bepalingen in deze algemene
voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.