Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Koudasfalt Van den Broek Heteren BV, gevestigd en
kantoorhoudende te Heteren en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer:
09084394

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV gedane offertes en alle met haar afnemers en/of opdrachtgevers (hierna: de “klanten”) te sluiten overeenkomsten, onverschillig of deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk schriftelijk door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV zijn bevestigd, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Koudasfalt Van den Broek Heteren BV zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de klanten verstrekte gegevens.
2.2 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Koudasfalt Van den Broek Heteren BV alleen, indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd of akkoord verklaard.
2.3 De door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in één of meer van deze kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar vóór de levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt, heeft Koudasfalt Van den Broek Heteren BV het recht die verhogingen door te berekenen.
2.4 Het recht om verhogingen van kostprijsbestanddelen door te berekenen aan klanten geldt in het bijzonder bij een wijziging van de in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta
waarin Koudasfalt Van den Broek Heteren BV de goederen heeft gekocht.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Er is eerst dan sprake van een rechtsgeldige overeenkomst indien en zodra Koudasfalt Van den Broek Heteren BV aan de klant een schriftelijke bevestiging heeft doen toekomen.
3.2 Het gestelde onder 3.1 geldt tevens en onverkort bij bemiddeling door vertegenwoordigers of tussenpersonen.
3.3 Afwijkingen van reeds gesloten overeenkomsten binden Koudasfalt Van den Broek Heteren BV alleen indien zulks door schriftelijk is bevestigd of akkoord verklaard.

4. Technische condities

4.1 De klant dient op eigen kosten de te leveren goederen te (doen) inspecteren om te controleren of deze voldoen aan de gestelde condities. Inspectie dient steeds plaats te vinden vóór verzending/aflevering door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV en op een door Koudasfalt Van den Broek Heteren
BV aan te wijzen plaats.
4.2 De klant en/of de feitelijke verwerker van de door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV geleverde goederen blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking van de geleverde goederen en de feitelijke
controle, uitvoering van de richtlijnen en gestelde technische condities van het betreffende project.

5. Levering en risico overgang

5.1 Alle leveringen geschieden aan het door de klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
5.2
a. De klant is verplicht de goederen binnen de door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV gestelde termijn af te nemen, bij gebreke waarvan de goederen op zijn kosten zullen worden opgeslagen.
b. Blijft de klant ook na sommatie in gebreke, dan heeft Koudasfalt Van den Broek Heteren BV het recht de overeenkomst te ontbinden conform artikel 13 van deze voorwaarden.
c. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen is de klant verplicht bij aflevering zorg te dragen voor lossing van het vervoermiddel direct na aankomst. Eventuele kosten en/of schade die ontstaan doordat de klant in strijd met deze verplichting handelt, komen voor diens eigen rekening. Voorts komen voor rekening en risico van de klant schade ontstaan aan
de goederen tijdens de loswerkzaamheden. Indien tussen partijen is overeengekomen dat Koudasfalt Van den Broek Heteren BV voor de loswerkzaamheden dient zorg te dragen, dan komt schade ontstaan aan de goederen tijdens de loswerkzaamheden voor rekening en risico van Koudasfalt
Van den Broek Heteren BV.
5.3 De door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de klant bevoegd om Koudasfalt Van den Broek Heteren BV bij aangetekende brief een redelijke termijn te stellen voor de levering. Pas na de overschrijding van die nadere termijn kan Koudasfalt Van den Broek Heteren BV aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.
6.2 In het bijzonder, voor zover niet reeds begrepen onder het vermelde in lid 1, geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, alsmede ernstige storingen, hetzij bij Koudasfalt Van den Broek Heteren BV hetzij bij door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV ingeschakelde leveranciers of vervoerders.
6.3 In geval van overmacht heeft Koudasfalt Van den Broek Heteren BV het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zoveel deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Betaling

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te worden gedaan binnen 30 dagen na leveringsdatum.
7.2 Betalingen dienen te worden voldaan hetzij contant, hetzij op een door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV aan te wijzen bankrekening en zonder enige aftrek of verrekening.
7.3
a. Koudasfalt Van den Broek Heteren BV is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen en/of diensten.
b. Indien de klant weigert of nalaat voorschot te betalen, heeft Koudasfalt Van den Broek Heteren BV het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de klant daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.
7.4 De klant doet afstand van het recht om verschuldigde betalingen op te schorten of te verrekenen en zegt toe alle betalingen volledig en tijdig te zullen verrichten.
7.5 Indien een klant na het verstrijken van de betalingstermijn het gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan komt de klant, zonder dat enige sommatie of
ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
7.6 Gedurende de periode dat de klant in verzuim is als in het vorige lid bedoeld, is de klant een rente verschuldigd van 1,15 % per maand over hetgeen ontbetaald is gebleven.
7.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door de klant verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 250,=.
7.8 Door de klant gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op
een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV geleverde goederen blijven eigendom van Koudasfalt Van den Broek Heteren BV tot het moment dat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die goederen, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden alsmede de onder 7.6 en 7.7 bedoelde kosten heeft voldaan. Tot dat moment heeft de klant ten aanzien van die producten slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. De klant is niet bevoegd deze producten met enig recht te bezwaren, te verkopen of op enige wijze aan derden ter beschikking te (doen) stellen.
8.2 Koudasfalt Van den Broek Heteren BV is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de goederen welke aan de klant zijn geleverd doch op grond van het bepaalde onder 8.1 eigendom zijn van Koudasfalt Van den Broek Heteren BV, terug te nemen door deze te verwijderen of te doen verwijderen van de plaats waar deze zich bevinden in het geval dat:
a. de klant langer dan 2 maanden in verzuim is;
b. de klant surséance van betaling aanvraagt, dan wel een verzoek tot faillietverklaring van de klant wordt gedaan, dan wel de klant in staat van faillissement komt te verkeren;
c. beslag wordt gelegd op één of meer vermogensbestanddelen van de klant.
8.3 Ingeval van terugname van goederen welke door zijn geleverd wordt de koopprijs aan de klant gecrediteerd, onder aftrek van 25 % daarvan wegens kosten op schade, onverminderd eventuele verdere rechten van op schadevergoeding.

9. Garantie

9.1 Tenzij anders is overeengekomen gelden voor door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV geleverde goederen de door haar leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.
9.2 De nakoming van Koudasfalt Van den Broek Heteren BV van de in 9.1 genoemde garantiebepalingen geldt als enige en algehele schadevergoeding: elke aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens een beroep op garantie en behoudens opzet of grove schuld zijdens Koudasfalt Van den Broek Heteren BV is alle aansprakelijkheid van Koudasfalt Van den Broek Heteren BV voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij klanten als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 Behoudens opzet of grove schuld is Koudasfalt Van den Broek Heteren BV evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel van andere personen die door haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
10.3 Aansprakelijkheid voor onjuiste verwerking van door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV geleverde goederen is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Koudasfalt Van den Broek Heteren BV op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van haar personeel.
10.5 Mocht Koudasfalt Van den Broek Heteren BV desondanks aansprakelijkheid aanvaarden of erkennen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag ter grootte van het door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV aan de klant gefactureerde bedrag.
10.6 Koudasfalt Van den Broek Heteren BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of klanten ter beschikking gestelde gegevens.
10.7 De klant is gehouden om Koudasfalt Van den Broek Heteren BV uitdrukkelijk te vrijwaren tegen claims van derden voortvloeiende uit de geleverde producten en/of de uitvoering van de opdracht.

11. Reclames

11.1 Reclames met betrekking tot de hoeveelheid en/of de kwaliteit van geleverde goederen dienen te geschieden binnen drie dagen na ontvangst van de goederen, dan wel binnen drie dagen nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
11.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven, dan wel telefonisch met bevestiging per fax of aangetekend schrijven.
11.3 Indien de in 11.1 genoemde termijn wordt overschreden dan wel door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.

12. Annulering

12.1 Bij annulering van de overeenkomst door de klant ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Koudasfalt Van den Broek Heteren BV zich het recht voor nakoming te eisen.
12.2 Indien Koudasfalt Van den Broek Heteren BV een annulering aanvaardt, is zij gerechtigd aan de klant alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, vermeerderd met 20 % van het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, ter zake van winstderving.

13. Opschorting en ontbinding

13.1 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de gesloten overeenkomst op hem rusten, dan wel indien daarvoor gegronde vrees bestaat, in geval van faillissement of surséance van betaling van de klant of stillegging van zijn bedrijf is Koudasfalt Van den Broek Heteren BV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
13.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst en de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
13.3 Artikel 12.2 is van overeenkomstige toepassing.

14. Toepasselijk recht, geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten met Koudasfalt Van den Broek Heteren BV en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met Koudasfalt Van den Broek Heteren BV of deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Arnhem.

15. Algemeen

15.1 Het nalaten door Koudasfalt Van den Broek Heteren BV om een in deze algemene voorwaarden genoemd recht in te roepen tast het recht om dit alsnog te doen niet aan, tenzij Koudasfalt Van den Broek Heteren BV uitdrukkelijk en
schriftelijk met het niet inroepen van dit recht akkoord is gegaan.
15.2 In het geval een (deel)bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig c.q. in strijd met de wet mocht zijn, zal deze (deel)bepaling geacht worden te zijn vervallen en te zijn vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de (strekking van de) betroffen vervallen bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.