Beleidsverklaring

Deze beleidsverklaring is opgesteld door Holding Koudasfalt Heteren BV te Heteren.

Wij staan voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, en voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze vaste en tijdelijke werknemers en van derden. Ons beleid is er op gericht om te leren van gemaakte fouten en op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade. Wij baseren ons beleid op een periodieke meting van onze klanttevredenheid, op lering uit incidenten en ontvangen klachten, en op een periodieke inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s.

Om het kwaliteits- en veiligheidsniveau in onze onderneming te borgen laten wij ons ondersteunen door een (HVK) veiligheidskundig adviesbureau. Zij monitoren op regelmatige basis ons KAM-systeem en sturen ons waar nodig bij.

Bij het aanpakken van de geïnventariseerde risico’s hanteren wij het principe van de arbeidshygiënische strategie, in onderstaande volgorde:

aanpak aan de bron (elimineren, vervangen)
collectieve bescherming (scheiden mens-bron, blootstelling verminderen)
individuele bescherming (scheiden mens-bron, blootstelling verminderen)
de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen

Om onze risicovolle arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te beheersen hebben wij deze geïnventariseerd en er inkoopcriteria voor opgesteld. Wij vinden dat onze middelen moeten voldoen aan de meest gangbare eisen van veiligheid, gezondheid en ergonomie. Onze machines en gereedschappen en onze persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen dan ook aan de geldende wet- en regelgeving, zoals CE-markering, een eventuele fabrikantenverklaring, en van toepassing zijnde NEN- en NEN-EN-normen.

Ook besteden wij, indien aanwezig, aandacht aan bijzondere groepen van medewerkers, zoals jeugdigen, ouderen, tijdelijke krachten en niet-taalkundigen. Indien van toepassing bieden wij, na een ongeval, aangepast werk. Mede door het houden van functioneringsgesprekken besteden wij aandacht aan loopbaanontwikkeling. Daarnaast stellen wij onze medewerkers in de gelegenheid zich periodiek te laten onderzoeken door het ondergaan van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO of PAGO).

Wij richten onze aandacht ook op het beperken van de blootstelling aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals pesten, agressie, overmatige werkdruk, seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.

Tevens streven wij naar duurzaam ondernemen. Wij hebben een ontmoedigingsbeleid t.a.v. het roken. Het is niet langer toegestaan om onder werktijd en op het terrein te roken. Verder is het van belang dat productiemedewerkers hun werkzaamheden onderling afwisselen, zodat er geen overbelasting voor het lichaam ontstaat. Ook wordt het afval waar mogelijk gescheiden.

Relevante doelstellingen hebben wij verwoord in een jaarlijks te evalueren en bij te stellen jaarplan.

Wij verspreiden ons beleid binnen onze organisatie op de volgende manieren:

mondeling, bij indiensttreding nieuwe medewerker
mondeling, bij regelmatig te voeren VGM-overleg (zoals toolbox meetings)
schriftelijk, door opname in de persoonlijke instructie; het Persoonlijk handboekje (BIR)

Ieder jaar evalueren wij deze beleidsverklaring, en zo nodig zullen wij deze actualiseren. Aanpassing zal ook plaats vinden indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek, gezondheid of milieu of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Het naleven van dit beleid wordt door de directie zo nodig afgedwongen door een strikt en rechtlijnig sanctiebeleid te hanteren. Voorlichting, instructie, toezicht en regelmatig overleg op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.

Door de directie is mevr. A.L.H. van den Broek aangewezen als KAM-coördinator; de KAM-coördinator treedt tevens op als Preventiemedewerker.

Holding Koudasfalt Heteren B.V. streeft continue naar verbetering.

Heteren, 1 september 2017

 A.L.H. van den Broek, directie

 

Vragen? Neem contact op